TỦ LƯU MẪU LI20-2 SHELLAB

MODEL : LI20 - 2
HAÕNG : SHELLAB – MỸ     
                                                          
 CAÙC ÑAËC ÑIEÅM:
-     Ñaây laø loaïi tuû maùt raát lyù töôûng cho öùng duïng cho vieäc uû chai  BOD. Vaø nhöõng maãu khaùc caàn löu tröõ.
-     Tuû ñöôïc trang bò vôùi moät maùy neùn kheùp kín, moät rôø  le ngaét ñieän khi coù söï quaù taûi, buoàng ñöôïc baûo veä theo hình thöùc caùch ly deã daøng chuøi röûa, vaø coù khaû naêng choáng söï aên moøn.
-     Coù söï löu thoâng khoâng khí cöôûng böùc lieân tuïc ñaûm baûo söï ñoàng ñeàu veà nhieät ñoä vaø coù theå taùi sinh saûn nhöõng ñieàu kieän kieåm tra.
-     Tuû ñöôïc bao goàm: moät boä ñieàu khieån an toaøn quaù nhieät, hai keä, moät caùp  ñieän  noái töø beân trong ra ngoaøi ñeå cho pheùp söû duïng vieäc laéc, khuaáy , vaø nhöõng öùng duïng khoa hoïc khaùc,…
-     Lôùp aùo beân ngoaøi ñöôïc laøm baèng theùp vôùi goùc noái vaø moái haøn ñöôïc laøm raát phaúng (thích hôïp duøng cho caùc phoøng saïch vì khaû naêng laây nhieåm vi khuaån  khoù xaûy ra);
-     Coù hai lôùp sôn phuû
-     Vaäl lieäu buoàng baèng theùp khoâng gó
-     Heä thoáng ñieàu khieån vi xöû lyù
-     Ñieàu khieån nhieät ñoä PID
-     Maøn hình hieän soá hieån thò giaù trò nhieät ñoä thöïc teá cuûa buoàng hay giaù trò nhieät ñoä caøi ñaët  baèng ñeøn LED
-     Coù boä ñieàu khieån nhieät ñoä giôùi haïn thaáp cao
-     Boä ñieàu khieån ñöôïc baûo veä an toaøn
Caùc thoâng soá kyõ thuaät
-  Theå tích buoàng : 564 lít
- Kích thöôùc buoàng : 69x59x141cm (WxDxH)
- Kích thöôùc tuû : 86x76x196cm (WxDxH)
- Thang nhiệt ñoä: -100C ñeán 400C(vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng 20oC)
- Ñoä ñoàng ñeàu nhieät ñoä: ±0.50 taïi 200C
- Ñeå ñöôïc 345 chai BOD chuaån
- Soá keä cung caáp keøm theo: 6 keâ
- Nguoàn ñieän : 220V/ 50Hz
Thieát bò goàm: tuû chính, caùp ñieän, höôùng daãn söû duïng, phieáu baûo haønh.
**********************
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG TIẾN
Ms. Bồng - Phòng Kinh doanh 
Di động: 0989.728.907
Email: bong.rongtien@gmail.com

0 nhận xét: